Janssen - Pia Janssen

decor & kleding 


 

* Les deux aveugles de Tolède (*Méhul) (Aken 27-01-2001 / Theater Aachen) 
* Les deux aveugles (*Offenbach) (Aken 27-01-2001 / Theater Aachen) (samen gebracht)

* Der Freischütz (*Von Weber) (Aken 12-04-2003 / Theater Aachen)